Христо Панчев
нотариус

Notary in Bulgaria

Христо Панчев-нотариус с район на действие Районен съд гр. Пазарджик, вписан в регистъра на Нотариалната камара под рег. №070, в кантората ми в гр.Пазарджик, ул. ”П.Яворов” №3-партер, консултирам, заверявам и изповядвам всички видове нотариални производства на английски език. Съгласно чл.569 от Гражданско процесуалния кодекс на РБ нотариални са производствата, по реда на които се извършват:

  1. правни сделки с нотариални актове;
  2. удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот; удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
  3. нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;
  4. приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;
  5. вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон;
  6. даване на справки по нотариалните книги, включително по чл. 577, ал. 2;
  7. издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести;
  8. извършване на други нотариални действия, предвидени в закон.

НОТАРИУСЪТ СНАБДЯВА СТРАНИТЕ С ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Чл. 22. Ако му е възложено от страните, нотариусът може във връзка с нотариалните производства да изготвя и да проверява проекти за документи, да дава устни и писмени консултации, да посредничи за изясняване волята на страните, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да бъде изпълнител на завещание или управител на имущество.  Начало Нотариус За контакти Връзки